ට්‍රයි (2-එතිල්හෙක්සයිල්) පොස්පේට්-ටොප්

හෙලෝ, අපගේ නිෂ්පාදන විමසීමට එන්න!